Nom Prenom Promotion Nationalite Photo Notice biographique
SFETSOS Thomas 53 Grèce Oui Non
SANCHEZ HERNANDEZ Tomas 53 Mexique Oui Non
OYVINN Oi 53 Norvège Oui Non
KHAN RAFATT Ahmad 53 Perse Non Non
AXENTOWICZ Jan-Bronislaw-Idzi-Jerzy 53 Pologne Oui Non
MIESZCZANKOWSKI Zygmunt 53 Pologne Oui Non
BUNGESCU inconnu 53 Roumanie Oui Non
BUTOI Josif 53 Roumanie Oui Non
GARLEANU inconnu 53 Roumanie Oui Non
STANESCU inconnu 53 Roumanie Oui Non
KITIYAKARA inconnu 53 Siam Oui Non
CORBAT Marius 53 Suisse Oui Oui
DE BERGENSTRAHLE Gosta 53 Suède Oui Non
KOPECKI inconnu 53 Tchécoslovaquie Oui Non
MAREK inconnu 53 Tchécoslovaquie Oui Non
PETROVIC Rista 53 Yougoslavie Oui Non
YOUNGUIC Dragoslav 53 Yougoslavie Oui Non