Nom Prenom Promotion Nationalite Photo Notice biographique
CHEIKHA Sani 84 Liban Oui Non
CHMAIET Joseph 67 Liban Oui Non
EL HAGE Ahmed 79 Liban Oui Non
GENADRY François 82 Liban Oui Non
KANAAN Khalil 95 Liban Non Non
KATICHA Wehbé 97 Liban Non Non
KHOURI Victor 85 Liban Oui Non
LAHAD Antoine 86 Liban Oui Non
LAKIS L. 103 Liban Non Non
MALEK Fouad 91 Liban Non Non
MANSOUR Salah 101 Liban Non Non
MERHI Mounir 93 Liban Non Non
NAFFAH Ezziddine 100 Liban Non Non
RACHED Nazih 88 Liban Oui Non
RAHAL Philippe 99 Liban Non Non
SAAD Adib 89 Liban Oui Non
SIBLINI K. 96 Liban Non Non
TABBARA Mohamed 83 Liban Oui Non
CERNIUS Jonas 52 Lituanie Oui Oui
KRAUNAITIS inconnu 57 Lituanie Oui Non
POLUJANSKAS Gurgis 59 Lituanie Oui Non
KAYSER Jean 72 Luxembourg Oui Non
WORMERINGER Gaston-Jean 75 Luxembourg Oui Non
ANDRIAMAHAZO Gilles 77 Madagascar Oui Non
ANDRIAMANPIANINA Yves 99 Madagascar Non Non
BEHAJAINA Petera 101 Madagascar Oui Non
MOUNIBOU Ismaël 97 Madagascar Non Non
RABARISOA-RIRIVA Alban 106 Madagascar Non Non
RABE R. 102 Madagascar Non Non
RABENJA Charles 100 Madagascar Non Non