Nom Prenom Promotion Nationalite Photo Notice biographique
KOLODZIEJSKI Josef 60 Pologne Oui Non
KOPANSKI Stanislaw 49 Pologne Oui Non
KOREWO Marian-Kazimierz 45 Pologne Oui Non
KOWALEWSKI Jan 47 Pologne Oui Non
KOZICKI Waldemar 106 Pologne Non Non
KROLIKIEWICZ Stanislaw 48 Pologne Oui Non
KUNERT Czeslaw-Leon 46 Pologne Oui Non
LEVITTOUX Jerzy-Piotr 47 Pologne Oui Non
LOWCZOWSKI Gustaw 50 Pologne Oui Oui
LUNKIEWICZ Georges 44 Pologne Oui Non
MAKOWIECKI Jozef 54 Pologne Oui Non
MALESZEWSKI Stanislaw-Mateusz-Bozydar 56 Pologne Oui Non
MARKUS Stanislaw 44 Pologne Oui Non
MATUSZEK Otton 46 Pologne Oui Non
MICHALOWSKI Roman 42 Pologne Oui Non
MIESZCZANKOWSKI Zygmunt 53 Pologne Oui Non
MOSSOR Stefan-Adolf 50 Pologne Oui Non
MOSZYNSKI Julian 44 Pologne Oui Non
NOEL Bronislaw-Antoni-Marian 52 Pologne Non Non
PIECZONKA Eugeniusz 42 Pologne Oui Non
PIEKARSKI Waclaw 44 Pologne Oui Non
ROZWADOWSKI Jan 45 Pologne Oui Non
RUDNICKI Klemens 59 Pologne Oui Non
SADOWSKI Jan-Andrzej-Jagmin 41 Pologne Oui Oui
SCAEVOLA-WIECZORKIEWICZ Wacław 45 Pologne Oui Non
SOKOLNICKI Witold 57 Pologne Oui Non
STAKIEWICZ Wacław-Teofil 43 Pologne Oui Non
STRUGALA Ludwik 51 Pologne Non Non
SZOSTAK Juliusz 58 Pologne Oui Non
SZWEJCER (SCHWEIZER) Ludwik 46 Pologne Oui Non