Nom Prenom Promotion Nationalite Photo Notice biographique
RACHED Nazih 88 Liban Oui Non
RAHAL Philippe 99 Liban Non Non
SAAD Adib 89 Liban Oui Non
SIBLINI K. 96 Liban Non Non
TABBARA Mohamed 83 Liban Oui Non
CERNIUS Jonas 52 Lituanie Oui Oui
KRAUNAITIS inconnu 57 Lituanie Oui Non
POLUJANSKAS Gurgis 59 Lituanie Oui Non
KAYSER Jean 72 Luxembourg Oui Non
WORMERINGER Gaston-Jean 75 Luxembourg Oui Non
ANDRIAMAHAZO Gilles 77 Madagascar Oui Non
ANDRIAMANPIANINA Yves 99 Madagascar Non Non
BEHAJAINA Petera 101 Madagascar Oui Non
MOUNIBOU Ismaël 97 Madagascar Non Non
RABARISOA-RIRIVA Alban 106 Madagascar Non Non
RABE R. 102 Madagascar Non Non
RABENJA Charles 100 Madagascar Non Non
RABETAFIKA Roland 82 Madagascar Oui Non
RABIBISOA Pierre 89 Madagascar Oui Non
RABIBISOA P. 86 Madagascar Oui Non
RAJAONARISON Bréchard 82 Madagascar Oui Non
RAKOTONIRAINY Alphonse 84 Madagascar Oui Non
RAKOTOSOA B. 103 Madagascar Non Non
RAKOTOSOLOFO J. 104 Madagascar Non Non
RANJEVA-RAZANAKOMBANA Marcel 98 Madagascar Non Non
RAZAFIMANDIMBY Angelin 105 Madagascar Non Non
SAIDIBARY inconnu 79 Madagascar Oui Non
ABROUK Mohamed 81 Maroc Oui Non
ALLAM M. 102 Maroc Non Non
ASSARI Mohamed 87 Maroc Oui Non