Nom Prenom Promotion Nationalite Photo Notice biographique
BORTNOWSKI Wladyslaw 42 Pologne Oui Non
BUKOWSKI Ignacy 55 Pologne Oui Non
BYDLINSKI Ladislas 59 Pologne Oui Non
CHMIELOWSKI Stanislaw-I. 49 Pologne Oui Non
CHRZANOWSKI Eugeniusz 48 Pologne Oui Non
DE PRAZMOWSKI Zbigniew 44 Pologne Non Non
DOUGLAS Fryderyk 44 Pologne Oui Non
FALKOWSKI Jerzy 56 Pologne Oui Non
FUDAKOWSKI Léon 55 Pologne Oui Non
HERMAN Franciszek 57 Pologne Oui Non
ILINSKI Janusz 42 Pologne Oui Non
JAKLICZ Jozef 42 Pologne Oui Non
KASPRZYCKI Tadeusz-Adam 41 Pologne Oui Non
KIELICH Autres officiers Pologne Oui Non
KLECZYNKI Bohdan 58 Pologne Oui Non
KLEEBERG Franciszek 45 Pologne Oui Oui
KLEEBERG Juliusz-Edward 42 Pologne Oui Non
KNOLL-KOWNACKI Edmund-Stanisław 44 Pologne Oui Non
KOBYLANSKI Tadeusz 42 Pologne Oui Non
KOLODZIEJSKI Josef 60 Pologne Oui Non
KOPANSKI Stanislaw 49 Pologne Oui Non
KOREWO Marian-Kazimierz 45 Pologne Oui Non
KOWALEWSKI Jan 47 Pologne Oui Non
KOZICKI Waldemar 106 Pologne Non Non
KROLIKIEWICZ Stanislaw 48 Pologne Oui Non
KUNERT Czeslaw-Leon 46 Pologne Oui Non
LEVITTOUX Jerzy-Piotr 47 Pologne Oui Non
LOWCZOWSKI Gustaw 50 Pologne Oui Oui
LUNKIEWICZ Georges 44 Pologne Oui Non
MAKOWIECKI Jozef 54 Pologne Oui Non