Nom Prenom Promotion Nationalite Photo Notice biographique
MIESZCZANKOWSKI Zygmunt 53 Pologne Oui Non
MOSSOR Stefan-Adolf 50 Pologne Oui Non
MOSZYNSKI Julian 44 Pologne Oui Non
NOEL Bronislaw-Antoni-Marian 52 Pologne Non Non
PIECZONKA Eugeniusz 42 Pologne Oui Non
PIEKARSKI Waclaw 44 Pologne Oui Non
ROZWADOWSKI Jan 45 Pologne Oui Non
RUDNICKI Klemens 59 Pologne Oui Non
SADOWSKI Jan-Andrzej-Jagmin 41 Pologne Oui Oui
SCAEVOLA-WIECZORKIEWICZ Wacław 45 Pologne Oui Non
SOKOLNICKI Witold 57 Pologne Oui Non
STAKIEWICZ Wacław-Teofil 43 Pologne Oui Non
STRUGALA Ludwik 51 Pologne Non Non
SZOSTAK Juliusz 58 Pologne Oui Non
SZWEJCER (SCHWEIZER) Ludwik 46 Pologne Oui Non
TATAR Stanislaw 52 Pologne Non Non
UZIEMBLO Stefan 42 Pologne Oui Non
WILCZEWSKI Mieczyslaw-Jozef 48 Pologne Oui Non
WLAD Franciszek-Sewerin 41 Pologne Oui Non
WOJCIECHOWSKI Autres officiers Pologne Oui Non
WOLOWSKI Zygmunt 47 Pologne Oui Non
WRONA Stanislaw 51 Pologne Non Non
ZAJAC Jozef-Ludwik 40 Pologne Oui Oui
ZIELENIEWSKI Tadeusz-Kalina 44 Pologne Oui Non
ZIETKOWSKI Adam-Franzizek-Josef 60 Pologne Oui Non
ZIMNAL Marian-Stanislaw-Jozef 54 Pologne Oui Non
ZOLTOWSKI Edouard Autres officiers Pologne Oui Oui
ZYMIERSKI (ROLA-ZYMIERSKI) Michal 43 Pologne Oui Oui
ALBERTO DE PALMA A. 103 Portugal Non Non
BARRENTO Antonio 92 Portugal Non Non